The End Game som er det New World Order (NWO) Den Nye Verds Orden. Paul Hellyer, tidlegare forsvarsminister i Canada, tek bladet frå munnen og fortel kva dette går ut på.

 

I filmen her talar tidlegare forsvarsminister i Canada ut om kva som held på å skje i Verda – Europa – Noreg og at me alle bør vera svært urolege i høve: The End Game som er det Den Nye Verds Orden – New World Order (NWO), som operarar hemmeleg og som har tenkt å ta over alle land i verda.

Gjennom ulike media har me også fått innsyn i at sentrale politikarar i Noreg også er med her i denne ordenen og som veit godt kva ein planlegg her.

Noko me Nordmenn både bør vera svært uroleg for og få fram i dagen.

Den Nye Verds Orden/ New World Order (NWO) ( også kalla Bilderberger gruppa) , har som føremål å samla alle landa i verda til eit rike. Noko som både er farleg og skremmande å tenkja på. Og dette vert ikkje mindre å uroa seg for, nå til og med sentrale norske politikarar er med på dette.

Men det er vel ikkje så mykje som overraskar oss Nordmenn lenger? Me har over tid sett korleis sæleg denne Regjeringa med H og Frp, samt støtte partia deira har gjort i denne regjeringsperioden. Med å mellom anna ha full fart på alt som har med i EU – EØS – Schengen. Samt å leggja forhalda til rette for dei udemokratisk handselsavtalane; TISA, TIPP, BIT, ISDS osv.

Dette gjer politikarane sjølv om dei veit at det er STOR motstand i Det Norske Folket mot dette.

I filmen  her talar tidligere forsvarsminister i Canada ut om kva som held på å skje i verda – Europa – Noreg og at me alle bør vera svært urolege i høve: The End Game som er det Den Nye Verds Orden – New World Order (NWO), som operarar hemmeleg og som har tenkt å ta over alle land.

New world order har i lang tid vorte sett på som en konspirasjonsteori. Men sjå her og legg merke til Ernas fyrste ord på engelsk når ho omtalar FN.
https://www.nrk.no/…/erna-solberg-kritiserte-russland-1…

Det er både merkeleg, skremmande og spesielt å høyra Erna Solberg sine fyrste ord på engelsk når ho omtalar FN som New World Order. /Den Nye Verds Orden. Mange byrjar å få augo opp for kva som verkeleg skjer i Europa, USA, Noreg og resten av verda. Det som mange har oppfatta som berre ein konspirasjonsteori oppdagar ein no er sant.

Les også litt meir om Bilderberg gruppa:
http://www.disclose.tv/…/bilderberg_group_meeting_in_june_…/

NEW YORK (NRK): Statsminister Erna Solberg kom med klare spark til Russland i Norges innlegg i FNs Hovedforsamling i går kveld. Hun la også stor vekt på menneskerettigheter og utdanning for kvinner.
Kjelde: nrk.no|Av NRK
Les meir i artikkelen:

https://www.nrk.no/urix/erna-solberg-kritiserte-russland-1.11952927

 

 

Kven er det styresmaktene eigentleg ynskjer å narra her med innføring av DAB radio? Ingen andre land i Vesten, utan om Noreg har tenkt å innføra DAB og leggja ned FM radionettverket.

Kvifor i alle dagar skal Noreg kvitta seg med FM radionettverket som fungerar godt og som i tillegg er samfunnsmessig?

Mange spør seg også no kor mykje idioti skal ein godta frå politikarane som let det gå sport i slike uansvarlege og tullete påfunn? Politikarne bør byrja å opptre meir varsamd og ikkje sløsa vekk tid, krefter, energi og økonomi på dette. Eller er det slik at politikarane har så lite å gjera, at dei må ty til slike tåpelege påfunn?

Kystpartiet var mot å innføra DAB radio, samt å stengja ned FM radionettverket, då dette var oppe til handsaming og gjennomføring. Kystpartiet i Rogaland og Kystpartiet er framleis imot dette.

Les meir i vedlegget som ligg vedlagt på bilete.

Les også tidlegare innlegg frå Kystartiet i Rogaland

KVIFOR SKAL ME KVITTA OSS MED 15 MILLIONAR HEILT BRUKBARE FM-RADIOAR FOR Å KJØPA 15 MILLIONAR DAB-RADIOAR?

Kystpartiet var mot å innføra DAB radio, samt å stengja ned FM radionettverket, då dette var oppe til handsaming og gjennomføring. Kystpartiet i Rogaland og Kystpartiet er framleis imot dette.

Noreg er det einaste landet i verda som har fastsett å satsa utelukkande på digitale radiosendingar. Ingen andre land skrur av FM-bandet. Sjølvsagt har eit land med fem millionar innbyggjare, verdast rikaste – enn så lenge, rett i høve til den kompakte verdsmajoritet som inneheld heile sju milliardar menneskjer.

Kystpartiet og folk i Noreg lurer mange gonger på kva politikarane eigentleg driv på med? Har dei ikkje viktigare ting å foreta seg, enn berre å sløsa med pengar i aust og vest til inga nytteverdi for oss Nordmenn?

Sjå meir

Lars Nilsen sitt bilete.
Lars Nilsen

Del denne for alt det er verdt og la oss få fakta på bordet!

 

Noregs Statsminister, Erna Solberg, opptrer arrogant, betrevitar og påståeleg når ho kritiserar andre politikarar i utlandet som har støtte i folket sitt.

Ho har i lange tide uttala seg svært negativ, arrogant og påståeleg om Donald Trump.

Noko ho også har gjort etter at han no har vorte formelt valt til å være republikanaranes presidentkandidat i hausten valg av president i USA.

Erna Solberg framstår no som ein betre vitar og arrogant, når ho seier at ho håpar Donald Trump vil forstå ansvaret til ein president i USA.

Ein set ikkje i glashus, slik Erna Solberg og resten av gjengen hennar gjer og kastar stein!

Donald Trump har heile tida sagt at han vil tena USA og gjera det betre for folket i USA og landet sitt. La han få visa kva han duger til, før du klagar på han Erna!

Erna Solberg derimot har opptrått i sterk kontrast til dette. Ho og resten av dei ho styrer i lag med har ikkje sett Noreg og Det Norske Folket fyrst.
Regjeringa, H og Frp, med Erna Solberg i spissen, har heile tida mest fokus på EU og handlar heile tida ut i frå kva som er best for EU, og ikkje kva som Noreg er best tent med. Dette tillet dei seg enno Noreg ikkje er medlem i EU!

Svært mange i Noreg er misnøgd med Erna Solberg, Regjeringa og måten ho har opptrått som statminister for landet vårt. Dei gjer rett og slett blanke blaffen i landet vårt og Det Norske Folket. Regjeringa opptrer som om dei er valt inn for EU og at det er EU som er oppdragsgjevaren deira. Men dette er det faktisk Det Norske Folket og landet deira som er!

Regjeringa har støtta Clinton med enorme beløp. Pengar som etter uttalingar frå Amerikansk presse har gått til valkampen hennar. Og som uforstandige politikarar har teke av Det Norske Folket sine skattepengar. Totalt og enorme 1710 millionar kroner har politikarane i Noreg gitt til Hillary Clinton – Clinton Foundationover.

Amerikanske mediar hevdar at det meste av pengane skal sansynlegvis ha vorte brukt på administrasjon, reiser, lønningar og bonusar.

Kystpartiet tek avstand frå slike bistand utdelingare av Det Norske Folket sine pengar. Kystpartiet meinar at slik pengar burde vore nytta til gode og trengande formål i Noreg.

Politikarane i Noreg, Regjeringa, H+ Frp m.fl. har gjeve store og enorme pengebeløp inn i kassa til Clinton og dei har heia på at det var ho som skulle verta neste president. (Det same gjorde den raud grøne Regjeringa).

Ein kan seie mykje om Donald Trump, men ar har i alle fall betalt sin valkamp av eigne pengar, i motsetning til Hillary Clinton.

Det vert patetisk, uærleg, uproft og er vel også å sjåast på som ulovleg av Erna Solberg, Siv Jensen, Knut Hareide, Børge Brede og resten av Regjeringa, H og Frp m.fl. som har gitt enorme summar til Clinton sin valkamp, kamuflert som ei stifting som skal bruka pengane til heilt andre ting enn valkamp, i fylgje amerikansk presse.

No set Erna Solberg, Siv Jensen, Børge Brede og resten av Regjeringa, (H og Frp), Knut Hareide, m.fl. i glashus og kastar steinar.

Kjelde: NRK.no

Les også dette om kor mykje pengar som norske politikarar har gjeve til: Hillary Clinton – Clinton Foundationover.

Norske politikarar likar å dela ut pengar som høyrer til Det Norske Folket.

I fylgje intern rapport er dette i strid med vedteken politikk. Men det bryr hverken den einskilde politikar, Regjering eller Stortinget seg om noko særleg om. Dette er jo ikkje deira pengar. Dei ser ut til å gje blaffen i kva som skjer. Det som spelar nokon stor rolle for politikarane er at dei får sola seg i glansen, når dei er rause og uvettige med pengarane til Det Norske Folket. Medan dei legg på skattar og avgifter, som Nordmenn må betala for å få dette til.

Hillary Clinton – Clinton Foundation fekk 410 millionar i bistand frå Noreg, som Regjeringa har teke får felleskassen til Det Norske Folket.

Kystpartiet er imot at Noreg delar ut slike bistandspengar, slik det går fram her der utanriksminister Børge Brende på vegne av Regjeringa med Høgre og Framstegspartiet delt ut.

Amerikanske mediar hevdar at det meste av pengane skal sansynlegvis ha vorte brukt på administrasjon, reiser, lønningar og bonusar.

I fylgje Finansavisen går det fram at utenriksminister Børge Brende (H) deltok på årsmøtet i juni på veldedigheitsfondet Clinton Foundation. Og at givargleda auka dramatisk, noko som medførte til at det i 2014 vart donert heile 129 millioner kroner til denne stiftinga. Dette er meir enn tre gonger gjennomsnittsbidraget sidan 2007.

Wow!

Tenkt om Børge Brende og Regjeringa kunne ha funne like mykje pengar og bidroge like mykje til Nordmenn som treng hjelp og støtta her i landet!

Men det stoppar ikkje med dette. Regjeringa (H og Frp) har i tillegg gitt tilsagn om, men som rett nok ikkje er utbetalt enno, eit samla beløp på 31 millionar kroner. Noko som tilsvarar altså totalt 441 millionar kroner, seier kommunikasjonsrådgivar Veslemøy Lothe Salvesen i Utenriksdepartementet.

Kva har så desse pengane Noreg ha gitt som bistand brukt til?

Utenriksdepartementet er gjort merksam på at amerikanske mediar har lagt fram påstandar at det meste av pengane mest sansynlegvis skal ha gått til administrasjon, reiser, lønningar og bonusar, ofte til Clinton-familiens nærmeste krins.

På spørsmålet om korleis Utenriksdepartementet forheld seg til dette, svarar dei: Det er ikkje uvanleg at Noreg støttar prosjekt i regi av organisasjonar som har politisk tilknytning innanfor områd dei prioriterar, slik som global helse.

Kystpartiet i Rogaland kunne likt å visst kvifor ikkje Utenriksdepartementet har svara Finansavisen og Det Norske Folket på kvifor det norske bidraget vart så til dei grader dramatisk auka i fjor.

Kystpartiet ville aldri vore med på å delt ut bistandpengar frå Det Norske Folket sine pengar, til slike formål. Dette kan ein vel heller kallast misbruk av utdeling av bistandsmildar.

I tillegg til dei 441 millionane Hillary Clinton – Clinton Foundation fekk i bistand frå Noreg, har også Noreg tidlegare gjeve 500 millionar + 800 millionar = 1710 millionar kroner.

Noko som inneber at Hillary Clinton – Clinton Foundation har fått omlag 1710 MILLIONER frå Noreg. Desse pengane har norske politikarar teke frå Det Norske Folket sine pengar!

Ta også ein titt: https://www.google.no/url?

Det er dei same politikarane som delar ut pengar i verda, men som står fram i media i Noreg å seier at dei ikkje finn nok pengar til eldre, sjuke, barn, ungdom, vegutbyggjing, sjukehus, nye medisiner, medisiner og utstyr til sjukehusa,  skular osv. + mange områder ein skal spara pengar. Dette fordi “Noreg” / Politikarane i Noreg ikkje heilt har forstått at det er Det Norske Folket og landet vårt dei er valte inn for å sa seg av på best mogleg måte.

Kystpartiet tek avstand frå slike bistand utdelingar. Kystpartiet meinar at slik pengar burde vore nytta til gode og trengande formål i Noreg.

Kjelde: Dagbladet, samt fleire andre media.

 Les meir i artikkelen som ligg vedlagt her.:

https://www.nrk.no/norge/erna_-_-haper-trump-vil-forsta-ansvaret-til-en-president-i-usa-1.13050759

Kystpartiet i Rogaland reagerar sterkt på at Regjeringa no har sagt at dei ynskjer å delprivatisera NSB og at dei har uttalt at dei ynskjer å avvikla NSB og å opna for konkurranse på alle linjer.

Kystpartiet seier ei til sal av vårt felles arvesølv.

Kystpartiet seier nei til privatisering av jernbanen og NSB.

Tyskland og Kina er land som har meldt si interessa her.

Kystpartiet i Rogaland er mot ei avvikling/delprivatisering/sal av NSB.

Kystpartiet i Rogaland vil derimot styrkja og opprusta jernbanenettet i heile landet, samstundes som ein opnar for nye jernbaneprosjekt.

Kystpartiet i Rogaland meinar at NSB ikkje er til sals og at det berre er den Norske stat som skal eiga og driva NSB. Ein skal ikkje selja arvesølvet til det Norske Folk!

Sjå meir

Røynsler frå Sverige viser at utgifter til reinhald, bemanning og pensjon for dei tilsette er det som kan konkurrerat om i desse anboda. Dette er eigentleg eit varsel frå Regjeringen om dårligare arbeidsvilkår for dei tilsette på toga, og det er dårleg nytt for dei reisande.
NSB varsler kamp om konkurranseutsatte togstrekninger

Sørlandsbanen, Dovrebanen, Nordlandsbanen og flere andre togstrekninger skal leggjast ut på anbod. NSB varslar at dei vil kjempa hardt i konkurransen for å halde på kontraktane.

Kjelde: NTB, m.fl.

REGJERINGA VIL ENDRA KONSESJONSKRAFTA.

Kystpartiet er i mot at vilkåra for konsesjonskrafta skal endrast og vil slost for at kommunane skal halda fram med å ha sine kraftmillionar. Alternativet som Regjeringa no prøver seg på kan medføra at det kan verta prissjokk på straum her i landet

I grannelandet Sverige har ein enda endra konsesjonskrftreglane, noko som har fått fatale verkningar i Sverige etter at konsesjonskrafta vart oppheva.

Like over grensa for Trøndelag ligg den svenske kommunen Ragunda, som produserar 10 prosent av all svensk vannkraft. MEN dessverre så får ikkje kommunen eit einaste øre av den grunn. Alt hamnar i Stockholm og hjå Vattenfall. Kommunen set lutfattig att! Slik må det ikkje verta i Noreg.

Kystpartiet vil vera med å kjema for at komunnane framleis skal ha råderetten for konsesjonskrafta.

Sjå meir

Les meir i artikkelen her:

http://www.siste.no/politikk/innenriks/nyheter/opposisjonen-ma-si-stopp/s/5-47-61486ns_campaign=articlens_mchannel=recommend_button&ns_source=facebook&ns_linkname=facebook&ns_fee=0

Kystpartiet er eit verdi konservativt sentrumsparti